HeadOfficeFlagSqr

19.11.2020 Διάταξη Αναγνώρισης Σωματείου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός

(Αριθμός έκθεσης κατάθεσης 45/2020)

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

          Αφού έλαβε υπό του:

          α) Την από 23-10-2020 αίτηση των 1) Πρόδρομου Εμφιετζόγλου,  2) Μελίνας Εμφιετζόγλου, 3) Ελευθέριου Τριβουλίδη, 4) Περικλή Νεάρχου, 5) Δημητρίου Ιωαννίδη, 6) Ηλία Αναγνωστόπουλου, 7) Σταύρου Φαρμάκη, κατοίκων όλων Αττικής, με την οποία ζητούν, ως μέλη της προσωρινής διοίκησης του υπό ίδρυση Σωματείου, να αναγνωριστεί και να εγγραφεί στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο αρμόδιο Δικαστήριο, το υπό σύσταση Πολιτιστικό Σωματείο, με έδρα το Δήμο Μελισσίων, με την επωνυμία «Ταμείο Ελληνικού Στόλου ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ», που υπογράφεται από την πληρεξούσιο Δικηγόρο τους Αφροδίτη Δ. Μακρή (ΑΜ 18948), η οποία (αίτηση) παραδεκτά και αρμόδια απευθύνεται ενώπιον του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα του υπό σύσταση σωματείου (άρθρο 81 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από 16.09.2012 δυνάμει των άρθρων 1 παρ. 3 και 110 παρ. 21 του ν.4055/2012) κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 ΚΠολΔ, 787 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα και 121 ΕισΝΑΚ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 12 του Συντάγματος, 78 επ. του ΑΚ, 19 του ν.281/1914 «Περί Σωματείων» που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την έναρξη ισχύος του ΑΚ δυνάμει του άρθρου 12 του ΕισΝΑΚ καθώς και του άρθρου 107 ΕισΝΑΚ, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της παράστασης του πληρεξουσίου δικηγόρου των αιτούντων προσκομίστηκε το απαιτούμενο από τη διάταξη του άρθρου 61 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄ 208/27.09.2013 – «Κώδικας Δικηγόρων») διπλότυπο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής (βλ. το με αριθμό Π2756470/23-10-20 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του Δ.Σ. Αθηνών),

          β) το από 21-10-2020 πρακτικό ίδρυσης σωματείου, που υπογράφεται και  από τα είκοσι τρία (23) ιδρυτικά μέλη και περιλαμβάνει επιπλέον πίνακα των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που εκλέχθηκε από τους ιδρυτές του,

          γ) τον από 21-1-2020 πίνακα μελών της προσωρινή διοίκησής του,

          δ) το από 21-10-2020 καταστατικό του υπό σύσταση σωματείου, που αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα, το οποίο φέρει χρονολογία, υπογράφεται νόμιμα από τα ιδρυτικά μέλη και περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται, με ποινή ακυρότητας, από τη διάταξη του άρθρου 80 ΑΚ, ήτοι το σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του σωματείου, τους όρους της εισόδου, της αποχώρησης και της αποβολής των μελών καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τους πόρους του σωματείου, τον τρόπο της δικαστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσης του σωματείου καθώς και τους όρους με τους οποίους καταρτίζεται και λειτουργεί η διοίκηση και παύονται τα όργανά της, τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση των μελών, τους όρους για την τροποποίηση του καταστατικού και, τέλος, τους όρους για τη διάλυση του σωματείου,

          ε) το ότι σκοπός του υπό ίδρυση σωματείου είναι:

          1) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών του και της κοινωνίας γενικότερα επί των θεμάτων που άπτονται στην υπεράσπιση της Πατρίδας και ειδικότερα στην κατασκευή και συντήρηση πλοίων, φρεγατών και εξοπλισμού για το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας.

          2) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προς υποστήριξη και ενίσχυση της δημιουργίας κραταιού πολεμικού στόλου.

          3) Η δημιουργία ενός «ταμείου του ελληνικού στόλου», δια των εισφορών, και δωρεών των μελών και φίλων του σωματείου, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την αγορά εξοπλισμού του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας,

          που  επιδιώκεται με  κάθε νόμιμο και θεμιτό μέσο, και δη δια των παρακάτω ενδεικτικά αναφερομένων:

          α) με την συστηματική και επίμονη ενημέρωση των μελών του, των κρατικών φορέων και της κοινωνίας γενικότερα για θέματα που αφορούν το Πολεμικό Ναυτικό,

          β) με την είσπραξη των συνδρομών των μελών του και γενικότερα τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων με κάθε νόμιμο τρόπο για το ταμείο του Ελληνικού Στόλου,

          γ) με την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας αναπτυξιακών προγραμμάτων εθνικών ή και ευρωπαϊκών για την πραγμάτωση του σκοπού του και

          δ) με τη διοργάνωση διαλέξεων, συνεστιάσεων και λοιπών ενημερωτικών εκδηλώσεων.

          Εφόσον επομένως, νομότυπα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 79 του ΑΚ, προσκομίζονται τα ανωτέρω έγγραφα και ο σκοπός του υπό ίδρυση σωματείου (Πολιτιστικού) δεν είναι κερδοσκοπικός ούτε αντίκειται στους ισχύοντες νόμους, την ηθική και τη δημόσια τάξη, θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να διαταχθούν όσα ορίζονται στο άρθρο 81 παρ. 1 του ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν.δ. 4114/1960 «Κώδικας περί Ταμείου Νομικών», κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

          Δέχεται την αίτηση.

          Διατάσσει 1) τη δημοσίευση περίληψης του από 21-10- 2020, καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «Ταμείο Ελληνικού Στόλου ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ» που εδρεύει στο Δήμο Μελισσίων, σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, η οποία (περίληψη) θα πρέπει να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία αυτού και 2) την εγγραφή του ανωτέρω σωματείου στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, η οποία (εγγραφή) θα περιλαμβάνει τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 81 του ΑΚ στοιχεία.

          Διατάσσει τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου α) να κοινοποιήσει – επικυρωμένο από τον Ειρηνοδίκη του παρόντος Δικαστηρίου – αντίγραφο του ανωτέρω καταστατικού στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και β) να καταθέσει αυτό στο αρχείο του Πρωτοδικείου Αθηνών (βλ. άρθρο 81 ΑΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 01.03.2012 με τα άρθρα 1 παρ. 3, 110 παρ. 21 του ν. 4055/2012 και 1 περ. α΄ του ν. 4077/2012).

          Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Αμαρούσιο στις 19/11/2020, χωρίς την παρουσία των αιτούντων και του πληρεξουσίου δικηγόρου αυτών.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ