Κ Α Τ Α Σ T A T Ι ΚΟ

 

Toυ εδρεύοντος στην Αθήνα, σωματείου με την επωνυμία

« Ταμείον Ελληνικού Στόλου ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ ».

 

ΙΔΡΥΣΗ EΠΩNYMIA – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1

 

   Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία « Ταμείον Ελληνικού Στόλου ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ », με έδρα την Αθήνα, οδός Σισμανογλείου 22, 151 27, Μελίσσια. 

 

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 2

 

   Σκοπός του σωματείου είναι:

 1/ Η ενημέρωση, ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του Ελληνισμού, των  μελών  του  και  της  κοινωνίας γενικότερα, ώστε να συμβάλλουν, όσον δύνανται, στη δημιουργία Ταμείου, για την αγορά Υπερσύγχρονης Φρεγάτας ώστε να την δωρίσει στο Πολεμικό Ναυτικό της Χώρας. Επιπλέον στην συντήρηση, επισκευή, μεταλλαγή, εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στην εν λόγω Φρεγάτα, μεταγενέστερα.

2/ Η  ανάπτυξη  δραστηριοτήτων  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα, προς υποστήριξη  και  ενίσχυση  της  δημιουργίας  κραταιού  πολεμικού  στόλου.

3/ Η  δημιουργία  ενός « Ταμείου  του  Ελληνικού  Στόλου», δια  των  εισφορών, και  δωρεών  των  μελών  και  φίλων  του  σωματείου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου  να  συγκεντρωθούν  χρήματα  για  την  αγορά  εξοπλισμού  του  Πολεμικού  Ναυτικού  της  χώρας. 

 

ΜΕΣΑ

Άρθρο 3

 

   Το σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των παραπάνω  σκοπών του με κάθε νόμιμο και θεμιτό μέσο, και  δη  δια  των  παρακάτω  ενδεικτικά  αναφερομένων:

 α) με την  συστηματική  και  επίμονη  ενημέρωση  των  μελών  του, των  κρατικών  φορέων   και  της  κοινωνίας  γενικότερα  για  θέματα  που  αφορούν  το Πολεμικό  Ναυτικό.

 β) με την είσπραξη  των  συνδρομών  των  μελών  του  και  γενικότερα  τη  συγκέντρωση  οικονομικών  πόρων  με  κάθε  νόμιμο  τρόπο  για  το  ταμείο  του  Ελληνικού Στόλου.

γ/ με  την  αξιοποίηση  κάθε  δυνατότητας  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  εθνικών  ή  και  ευρωπαϊκών  για  την  πραγμάτωση  του  σκοπού  του  και

δ) με τη διοργάνωση διαλέξεων, συνεστιάσεων και λοιπών  ενημερωτικών  εκδηλώσεων.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 4

 

      Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Σωματείου, πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο μητρώο των μελών. Στην αίτηση αυτή υποχρεωτικά θα αναγράφεται ότι ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, την αποδέχεται και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντα στο μητρώο των μελών, διαφορετικά την απορρίπτει. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ο αιτών να προσφύγει στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα αποφανθεί τελεσίδικα και αμετάκλητα για την παραδοχή ή μη του αιτούντος ως μέλους του Συλλόγου.

 

Άρθρο 5

 

   Τα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο του σωματείου α) εφάπαξ εκατό (100) ευρώ για δικαίωμα εγγραφής και β) μηνιαία εισφορά πέντε (5) ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορούν να μεταβληθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 6

 

   Τα μέλη υποχρεούνται να προκαταβάλλουν τη μηνιαία εισφορά τους. Απαγορεύεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέλους, εάν αυτό πριν την έναρξη της Γ.Σ. δεν είναι ταμειακώς εντάξει. Μέλος που καθυστερεί την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς του για ένα εξάμηνο και περισσότερο, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα να επανεγγράψει αυτό με την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών.

 

Άρθρο 7

 

  1/Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σύλλογο, υποβάλλοντας αίτηση διαγραφής του από το μητρώο των μελών, με την υποχρέωση να καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες μηνιαίες εισφορές του μέχρι την ημέρα της διαγραφής του, ενώ δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

2/ Αποβάλλεται  από  το  Σωματείο  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  κοινοποιείται  στην  επόμενη  Γενική  Συνέλευση  και  επικυρώνεται δι’ αποφάσεως  αυτής  ληφθείσας  με  την συνηθισμένη  πλειοψηφία  στις  επόμενες  περιπτώσεις:

α/ Αν  επιδείξει  αδιαφορία  ως  προς  τη  καταβολή των  συνδρομών  τουλάχιστον  δύο  ετών, τις  δραστηριότητες  του  σωματείου  και  την  επιδίωξη  των  σκοπών  του.

β/ Αν  παραβαίνει  διατάξεις  νόμου  και  δεν  συμμορφώνεται  προς τις  εκ του  καταστατικού  υποχρεώσεις  του.

γ/ Το  μέλος  που  πρόκειται  να  αποβληθεί  καλείται  στη  συνεδρίαση  του  διοικητικού  συμβουλίου  όταν  συζητείται  η  σχετική πρόταση.

δ/ Δικαίωμα  επανεγγραφής  έχει  το  μέλος  που  αποβλήθηκε  μετά  από  νεότερη  σχετική  απόφαση  της  γενικής συνέλευσης.    

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

 

   Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά διετία από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, τα οποία περιλαμβάνουν μέχρι πέντε (5) σταυρούς. Όλοι οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε κοινό ψηφοδέλτιο. Το κατ’ αυτόν τον τρόπο εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση στα γραφεία του Σωματείου ή σε χώρο που θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με μέριμνα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που πλειοψήφησε την πρώτη Τετάρτη (και ώρα 15:00) της αμέσως επόμενης εβδομάδας από αυτήν κατά την οποία διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία του Συλλόγου. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται κλήρωση. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει από την εκλογή του

   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Σωματείου για ζημίες του Συλλόγου, α) για παράβαση διατάξεων νόμου, β) για παράβαση διατάξεων του Καταστατικού, γ) για πταίσμα στην εκτέλεση της εντολής και δ) για αδικοπραξία.

   Δεν ευθύνεται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που δε μετέχει στην επιζήμια για το Σύλλογο πράξη ή που αντιτάχθηκε στην επιζήμια ενέργεια ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για σπουδαίο λόγο.

 

Άρθρο 9

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στα Γραφεία του Συλλόγου, τακτικά μεν στις 15:00 της πρώτης Τετάρτης της εβδομάδας κάθε μήνα, και εκτάκτως κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη.
 2. Για τη σύγκληση έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να σταλεί αποδεδειγμένα σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσκληση του Προέδρου ή δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα θέματα που θα συζητηθούν.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη.
 4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων.
 5. Για τις τακτικές συνεδριάσεις δεν απαιτείται να επιδίδεται η πρόσκληση σε καθένα των Συμβούλων, αλλά αρκεί η καταχώριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από τον Πρόεδρο τρεις (3) ημέρες πριν τη Συνεδρίαση, στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των εδαφίων ένα (1), δύο (2) και πέντε (5) του παρόντος άρθρου μπορούν να αποφασισθούν με ομόφωνη απόφαση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα βιβλία Πρακτικών.

Άρθρο 10

 

   Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο βάσει των νόμων και του Καταστατικού, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το Σύλλογο, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμόζει το Καταστατικό και εγκρίνει τα πραγματοποιηθέντα ή προγραμματιζόμενα έξοδα.

 

Άρθρο 11

 

   Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις ή που καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή των εισφορών του για περισσότερο από τρίμηνο αντικαθίσταται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κατά σειρά επιλαχόντα σύμβουλο. Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται για αναπλήρωση με μέριμνα του Προέδρου ο κατά σειρά επιτυχίας επιλαχών (από τους τρεις) κατά τις αρχαιρεσίες. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, καλείται η Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 12

 

   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλου εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων εν γένει των Κρατικών Αρχών, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όχι όμως και των Γενικών Συνελεύσεων, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, καθώς και τα πρακτικά του Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα που απορρέουν από το Καταστατικό και από το νόμο ο Αντιπρόεδρος εάν δε και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος των παρισταμένων συμβούλων.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 13

 

   Ο Αντιπρόεδρος κρατάει αντίγραφα των κατά το άρθρο 16 συντασσόμενων πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής των εγγράφων και περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρθρο 14

 

   Ο Γενικός Γραμματέας κρατάει τα αρχεία, τη σφραγίδα και όλα τα βιβλία του Συλλόγου, τηρεί τα λογιστικά βιβλία και το μητρώο των μελών, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Το Γενικό Γραμματέα που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

 

ΤΑΜΙΑΣ

Άρθρο 15

 

   Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του εισπράττοντος τις εισφορές των μελών και όλα εν γένει τα έσοδα του Συλλόγου. Ο Ταμίας διενεργεί όλες τις πληρωμές, βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Συλλόγου. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτεται για ποσά άνω των  είκοσι  (  20  ) ευρώ, και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου του ποσού αυτού, με δυνατότητα αναπροσαρμογής βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή για πληρωμή χωρίς ένταλμα. καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου, δικαιούται όμως να κρατάει στα χέρια του ποσό μέχρι  εκατό   (100) ευρώ για τυχόν επείγουσες δαπάνες του Συλλόγου. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Φυλάσσει τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων, καθώς και τα εντάλματα πληρωμής μαζί με τις σχετικές αποδείξεις. Οι αναλήψεις χρημάτων από αυτά που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα γίνονται από το Ταμείο, μετά από απόφαση που εκδίδεται εφάπαξ από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην αρχή κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου τριμήνου και στο τέλος του έτους τον απολογισμό της διαχείρισης (βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό).

 

Άρθρο 16 

 

   Τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται με ποινή διαγραφής τους από το μητρώο των μελών του Συλλόγου, χωρίς να αποκλείεται κάθε άλλη αξίωση ή και δίωξη, να παραδώσουν στους διαδόχους τους μέχρι την πρώτη Τακτική Συνεδρίαση του νέου Συμβουλίου με πρωτόκολλα που υπογράφονται και από τον νέο Πρόεδρο τα σύμφωνα με το καταστατικό έγγραφα και περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου που φυλάσσονται από αυτούς.

   Ο απερχόμενος Αντιπρόεδρος, ή αν αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος των συμβούλων παραδίδει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία στον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου με πρωτόκολλο που υπογράφεται και από τον νέο Πρόεδρο τα κατά το άρθρο 15 από αυτόν φυλασσόμενα έγγραφα.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 17

 

   Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου είναι τακτικές και έκτακτες. Σε αυτές προεδρεύει μέλος του Συλλόγου και μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται στην αρχή της Συνέλευσης  με ανάταση των χεριών. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις διενεργούνται μία φορά το χρόνο και μάλιστα την πρώτη εργάσιμη Δευτέρα του μήνα ……., ενώ έκτακτες κάθε φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή εάν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο στην τελευταία αυτή περίπτωση να συγκαλέσει τη συνέλευση εντός δέκα (10) ημερών το πολύ από την υποβολή τη αίτησης. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης γίνονται στα γραφεία του Συλλόγου, εκτός εάν, με την πρόσκληση ορίζεται διαφορετικός τόπος γι’ αυτή.

   Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ. καθώς και κάθε άλλης διάταξης νόμου, με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία των μελών για τη συζήτηση και τη λήψη των αποφάσεων κατά τις συνελεύσεις, απαιτείται παρουσία του ενός τρίτου τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συγκαλείται νέα, εντός 15 ημερών, κατά την οποία απαιτείται παρουσία του ενός τετάρτου τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

   Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ταμειακώς εντάξει παρόντων μελών με ανάταση χειρός και ποτέ δια βοής.

   Κάθε ψηφοφορία σε γενική συνέλευση που αναφέρεται σε εκλογή συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων μαζί, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκρισης λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει ζητήματα, ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  ή ανάκληση εν γένει μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άκυρη αν δε διεξάγεται μυστικά.

   Οι αποφάσεις συνέλευσης των μελών για πάσης φύσεως εκλογές λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

   Σε κάθε άλλη περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, εάν για την απαρτία γενικής συνέλευσης των μελών αρκεί η παρουσία μέχρι και του ενός τετάρτου (1/4) του αριθμού των μελών, παρίσταται δε σε αυτήν μόνο ο ελάχιστος αυτός αριθμός μελών οι αποφάσεις είναι έγκυρες εφόσον λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

   Σε περίπτωση διακοπής της Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο, επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά σε οριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση ημέρα και ώρα εντός επτά ημερών.

   Για τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον αριθμού των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

 

Άρθρο 18

 

   Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο, υπογράφονται και από το Γενικό Γραμματέα, με μέριμνα του οποίου αποστέλλονται ή εγχειρίζονται σε καθένα από τα εγγεγραμμένα μέλη επτά τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνέλευση ημέρα συνεδρίασης. Η πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης για τα θέματα που θα συζητηθούν.

 

Άρθρο 19

 

   Κατά την τακτική συνέλευση του μήνα Ιουνίου λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Προέδρου του για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, γίνεται ανάγνωση του απολογισμού και του ισολογισμού ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η έκθεση για τον έλεγχο διαχείρισης της ελεγκτικής επιτροπής, με τον οποίο η συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή μη της διαχείρισης και των πεπραγμένων. Κατά τη Γενική Συνέλευση εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του αρχόμενου έτους, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 20

 

   Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση κάθε διετία, γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

   Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται με ανάταση χειρός, μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ελέγχει το νόμιμο του ψηφοδελτίου και ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της, τοποθετεί σε τραπέζι την κάλπη, η οποία σφραγίζεται με ισπανικό κερί ή άλλο ασφαλές μέσο. Έπειτα, διανέμεται δε όλα τα παριστάμενα μέλη τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου από ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται όλοι οι υποψήφιοι κατά αλφαβητική σειρά και καλούνται οι εκλογείς να ψηφίσουν με σταυρό. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, διανέμονται από την Εφορευτική Επιτροπή λευκά ψηφοδέλτια, στα οποία αναγράφονται από κάθε εκλογέα τα ονοματεπώνυμα της προτίμησής του. Κάθε εκλογέας προσερχόμενος ρίχνει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη, αφού προηγουμένως αναγραφεί στον ονομαστικό πίνακα των ψηφισάντων, που τηρείται για το λόγο αυτό το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου. Στο τέλος της ψηφοφορίας όλων των παριστάμενων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων, τηρώντας για το σκοπό αυτό τον πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή, τη διαλογή των ψήφων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και καθορισμού των επιλαχόντων, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια παραδίδεται με όλα τα σχετικά της διεξαχθείσας εκλογής σε όποιον από τους συμβούλους που πλειοψήφισαν είναι παρών, με απόδειξη παραλαβής.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 21

 

   Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται από τα μέλη του Συλλόγου σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται ως ανωτέρω, από τη Γενική Συνέλευση.

   Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, ιδιαίτερα δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και να επιζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου, συντάσσει σχετικό Πρακτικό για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και το υποβάλλει μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση. Η Ελεγκτική Επιτροπή, κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.

   Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της για τους ελέγχους που διενεργούνται, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις που συντάσσονται από αυτήν προς τη Γενική Συνέλευση.

   Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής υποχρεούται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τις αρχαιρεσίες να παραδώσει στο πλειοψηφίσαν μέλος της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής το βιβλίο των πρακτικών της.

 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 22

 

   Τακτικοί πόροι του Συλλόγου είναι αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος, δηλαδή το δικαίωμα εγγραφής και οι μηνιαίες εισφορές των μελών, έκτακτοι δε πόροι είναι οι τόκοι των κεφαλαίων, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και κληροδοσίες και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Άρθρο 23

 

   Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου έκαστοι έτους και λήγει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα.

 

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 24

 

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία:

 1. Βιβλίο Μητρώου των Μελών
 2. Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων
 3. Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Βιβλίο Ταμείου (εισπράξεων και πληρωμών)
 5. Βιβλίο Περιουσίας του Συλλόγου που εμφανίζει την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου.

   Η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να τηρεί Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεών της.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

 

   Ο Σύλλογος δε διαλύεται παρά μόνο εάν μείνουν λιγότερα από δέκα (10) μέλη ή εάν συντρέχουν οι λόγου που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου, ήτοι  του  ν.δ, 1111/1972  περί  φιλανθρωπικών  σωματείων όπως  π.χ.  μεταβολή  του  σκοπού  του  σωματείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ½ τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών, και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

   Αφού διαλυθεί με έναν από τους παραπάνω τρόπους ο Σύλλογος, ολόκληρη  η  περιουσία  του  κινητή  και  ακίνητη, που  απομένει  μετά  την    εκκαθάριση θα  περιέλθει  στο  συσταθησόμενο  υπό  του  Σωματείου, εντός  τριμήνου  από της  ιδρύσεώς  του  « Ταμείο  Ελληνικού  Στόλου».

Άρθρο 26

 

   Για κάθε θέμα για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη από το παρόν καταστατικό αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση μέσα στα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

 Άρθρο 27

 

   Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα που φέρει στην περιφέρεια τις λέξεις  καθώς και το έτος ίδρυσης του Συλλόγου, ενώ στη μέση απεικονίζεται η Σημαία των Ψαρών.

 

Άρθρο 28

 

   Η προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου υποχρεούται μέσα σε έξι μήνες από την εγγραφή στο οικείο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, να διενεργήσει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 29

 

   Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι  εννέα άρθρα (29), εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές και τίθεται σε ισχύ από την έγκρισή του από το Δικαστήριο.

 

Αθήνα,  21  / 10   /2020

 

Τα ιδρυτικά μέλη:

 1. Μητροπολίτης Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Ωρωπού κ.κ. Κύριλλος
  2. Άννα Αγγελικούση – Εφοπλίστρια
  3. Κατερίνα Κουνάδη – Δικηγόρος παρ ́Αρείω Πάγο
  4. Αφροδίτη Μακρή – Δικηγόρος παρ ́Αρείω Πάγο
  5. Μελίνα Εμφιετζόγλου – Διευθύνουσα Σύμβουλος Ομίλου Εταιρειών Μηχανικής
  6. Ολυμπία Ρήγα – Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
  7. Αντώνιος Κουνάδης – Καθηγητής Ε.Μ.Π., τ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
  8. Περικλής Νεάρχου – Πρέσβης ε.τ.
  9. Μανώλης Κοττάκης – Εκδότης εφ. ΕΣΤΙΑ
  10. Δημήτριος Ηλιόπουλος – Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  11. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου – Πρόεδρος Δ.Σ. Ομίλου Εταιρειών Μηχανικής
  12. Αναστάσιος Τενεκούδης – Κοσμήτωρ Ελληνικής Αεροναυτικής Ακαδημίας
  13. Ευστάθιος Σίμος – Ναυπηγός/Μηχανολόγος Μηχανικός
  14. Άγγελος Ζαχαρόπουλος – Διευθυντής ε.τ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  15. Ιωάννης Μαραγκουδάκης – Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός
  16. Νικόλαος Παπαποστόλου – Επιχειρηματίας
  17. Δημήτριος Ιωαννίδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός
  18. Κωνσταντίνος Καυκάς – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγο
  19. Ελευθέριος Τριβουλίδης – Εντεταλμένος Σύμβουλος της Εταιρείας Μηχανική Α.Ε.
 2. Γεώργιος Μπούρας – Απόστρατος Ελληνικής Αστυνομίας
  21. Ηλίας Αναγνωστόπουλος – Ιδιωτικός υπάλληλος
  22. Σταύρος Χ. Φαρμάκης – Ιδιωτικός υπάλληλος
  23. Σωτήριος Λάσσης – Ιδιωτικός υπάλληλος