Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου

Πρόδρομος Εμφιετζόγλου – Πρόεδρος

Αντώνιος Κουνάδης – Αντιπρόεδρος

Περικλής Νεάρχου – Γενικός Γραμματέας

Σταύρος Φαρμάκης – Ταμίας

Εμμανουήλ Κοττάκης – Μέλος

Αναστάσιος Τενεκούδης – Μέλος

Ελευθέριος Τριβουλίδης – Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Άννα Αγγελικούση

Ιωάννης Μαραγκουδάκης

Επιτροπή Ελέγχου

Αφροδίτη Μακρή

Αικατερίνη Κουνάδη

Νικόλαο Παπαποστόλου